Print

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011

Tämä on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksessa 54 tarkoitettu selvitys Itellan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Se on käsitelty Itella Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksessa 14.2.2012. Selvitys on annettu erillisenä, tilintarkastamattomana kertomuksena ja julkistettu yhdessä tilinpäätöstiedotteen kanssa.

Palkka- ja palkkioselvitys ja muut hallinnointikoodin mukaiset tiedot löytyvät osoitteesta www.itella.fi/hallinnointi. Johdon CV-tiedot löytyvät osoitteesta www.itella.fi/johto.

1 Hallinnointikoodin noudattaminen

Itellan johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Itellan päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, Itella Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ("hallinnointikoodi", www.cgfinland.fi).

Poikkeaminen hallinnointikoodista:

 • Yhtiökokouskutsua ja sen liitteitä ei julkaista internetsivuilla, koska valtionyhtiöllä on vain yksi osakas.
 • Itellalla ei ole julkista sisäpiirirekisteriä eikä ilmoitusvelvollisia, koska yhtiön osake ei ole pörssilistattu.

2 Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston tehtävänä on

 • valvoa, että yhtiön asioita hoidetaan terveiden liikeperiaatteiden mukaisesti ja kannattavuutta silmällä pitäen
 • antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä
 • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta
 • seurata postipalveluiden toimivuutta ja käsitellä niihin merkittäviä muutoksia aiheuttavat esitykset.

Hallintoneuvosto on hyväksynyt itselleen kirjallisen työjärjestyksen, johon on kirjattu sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Itella Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston jäsenmäärä on 6 - 12. Jäseneksi ei voi valita 68:a vuotta täyttänyttä henkilöä. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on yksi vuosi, ja se päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Itellan hallintoneuvosto 2011

Jäsen Synt. Koulutus Ammatti Osall. kokouksiin
Eero Lehti (pj.) 1944 VTM kansanedustaja 4/4
Antti Rantakangas (vpj.) 1964 Agr. kansanedustaja 4/4
Paavo Arhinmäki ***) 1976 - kansanedustaja 2/4
Susanna Huovinen 1972 VTM kansanedustaja 2/4
Harri Jaskari 1964 HL kansanedustaja 4/4
Bjarne Kallis 1945 VTM   4/4
Johanna Karimäki 1973 DI kansanedustaja 4/4
Lauri Kähkönen 1947 FK kaupunkineuvosa 4/4
Sari Moisanen ****) 1980 insinööri AMK   1/4
Outi Mäkelä 1974 KTM kansanedustaja 3/4
Reijo Ojennus 1947 Kauppateknikko eduskunta-avustaja/yrittäjä 4/4
Pertti Salovaara **) 1970 - kansanedustaja 0/4
Markku Pakkanen *) 1960 Maatilateknikko MKT-tutkinto yrittäjä 3/4
Harry Wallin 1953 - veturinkuljettaja 3/4

*) 9.3.2011 alkaen
**) 9.3.2011 asti
***) 29.6.2011 asti
****) 8.9.2011 alkaen

3 Hallitus

Itella Oyj:n hallituksen tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä sekä hallituksen vahvistamissa päätöksenteko-ohjeissa. Näiden mukaisesti hallitus ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa, nimittää ja tarvittaessa erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan perusteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallitus on hyväksynyt itselleen kirjallisen työjärjestyksen, johon on kirjattu sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Varsinainen yhtiökokous valitsee Itella Oyj:n hallituksen jäsenet ja nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten lukumäärä on 5-9. Hallitukseen ei voi valita 68:a vuotta täyttänyttä henkilöä. Jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Hallitus arvioi myös toimitusjohtajan toimintaa ja työskentelytapoja.

Itellan hallitus 2011

Jäsen Synt. Koulutus Ammatti
Eero Kasanen (pj.) **) 1952 KTT johtava dekaani
Arto Hiltunen (pj.) *) 1958 KTM -
Kalevi Alestalo 1947 VTM finanssineuvos
Hele-Hannele Aminoff 1960 MBA toimitusjohtaja
Erkki Helaniemi **) 1962 OTK partneri
Päivi Pesola 1956 KTM Vice President
Jussi Kuutsa ***) 1964 KTM maajohtaja
Timo Löyttyniemi ***) 1961 KTT toimitusjohtaja
Riitta Savonlahti 1964 KTM henkilöstöjohtaja
Maarit Toivanen-Koivisto 1954 KTM toimitusjohtaja
Antero Palmolahti **) 1952 - pääluottamusmies

*) 9.3.2011 alkaen pj
**) 9.3.2011 asti hallituksessa
***) 9.3.2011 alkaen hallituksessa

Hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia lukuun ottamatta henkilöstön edustajaa Antero Palmolahtea. Osakkeenomistajista riippumattomia ovat muut paitsi valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoa edustava Kalevi Alestalo.

3.1 Tarkastusvaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan enintään 4 jäsentä tarkastusvaliokuntaan, jonka tehtävänä on

 • yhtiön talouden seuranta sekä valmistella, ohjata, käsitellä ja arvioida riskienhallintaa, sisäisiä valvontajärjestelmiä, sisäisen valvonnan raportteja ja taloudellisen raportoinnin organisointia ja tilintarkastusta
 • käydä tilintarkastajien kanssa läpi tilinpäätös ennen hallituksen käsittelyä
 • tehdä esitys tilintarkastajan valinnasta
 • arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja tilintarkastajan tarjoamia oheispalveluita.

Valiokunta valmistelee sille uskotut asiat hallituksen päätöksentekoa varten.

Hallitus valitsi keskuudestaan 22.3.2011 seuraavat jäsenet tarkastusvaliokuntaan: Päivi Pesola (pj.), Hele-Hannele Aminoff, Jussi Kuutsa, Timo Löyttyniemi.

3.2 Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan enintään 4 jäsentä palkitsemis- ja nimitysvaliokuntaan, jonka tehtävänä on

 • valmistella ylimmän johdon nimityksiä ja palkkausta koskevat päätökset
 • valmistella palkka-, palkkio- ja kannustejärjestelmien pääpiirteet sekä varmistaa niiden oikeudenmukaisuus ja kilpailukykyisyys.

Valiokunta valmistelee sille uskotut asiat hallituksen päätöksentekoa varten.

Hallitus valitsi keskuudestaan 22.3.2011 seuraavat jäsenet palkitsemis- ja nimitysvaliokuntaan: Arto Hiltunen (pj.), Kalevi Alestalo, Riitta Savonlahti ja Maarit Toivanen-Koivisto.

Hallituksen kokousaktiivisuus

Jäsen Valiokuntajäsenyys Hallitus Valiokunta
Eero Kasanen (pj.) *) Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta (pj.)
2/12 1/4
Arto Hiltunen (pj.) **) Tarkastusvaliokunta
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta
12/12 1/6
3/4
Kalevi Alestalo Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta
12/12 4/4
Hele-Hannele Aminoff Tarkastusvaliokunta 10/12 6/6
Erkki Helaniemi *) Tarkastusvaliokunta 2/12 1/6
Jussi Kuutsa ***) Tarkastusvaliokunta 9/12 4/6 ***)
Timo Löyttyniemi ***) Tarkastusvaliokunta 10/12 4/6 ***)
Antero Palmolahti *) - 2/12 -
Päivi Pesola Tarkastusvaliokunta (pj.)
12/12 6/6
Riitta Savonlahti Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta
10/12 4/4
Maarit Toivanen-Koivisto Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta
12/12 3/4

*) hallituksessa 9.3.2011 asti
**) tarkastusvaliokunnan jäsen 22.3.2011 asti, puheenjohtajana palkitsemis- ja nimitysvaliokunnassa 22.3.2011 alkaen
***) 22.3.2011 alkaen tarkastusvaliokunnassa.

4 Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa konsernin operatiivisesta johtamisesta osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan nimittää ja tarvittaessa erottaa hallitus, joka päättää myös toimisuhteen ehdot.

Itella Oyj:n toimitusjohtajana ja konsernijohtajana on toiminut vuodesta 2000 alkaen diplomi-insinööri Jukka Alho.

5 Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvät sisäiset valvonta- ja riskienhallintajärjestelmät

Itella Oyj on määrittänyt sisäisen valvonnan periaatteet, jotka perustuvat yleisesti hyväksyttyyn sisäisten valvontajärjestelmien kehikkoon (COSO-malliin). Sisäinen valvonta on määritetty prosessiksi, jota toteuttavat Itellan hallitus, johto ja muu henkilöstö ja jonka tarkoituksena on antaa riittävä varmuus seuraavien tavoitteiden saavuttamisesta:

a) toiminnan vaikuttavuus ja tehokkuus
b) taloudellisen raportoinnin luotettavuus
c) lakien ja säännösten noudattaminen.

Seuraavassa kuvataan Itellan sisäisen valvonnan pääpiirteitä sen viiden keskeisen osa-alueen pohjalta: valvontaympäristö, riskien arviointi, valvontatoimet, tiedottaminen ja viestintä sekä seuranta.

5.1 Valvontaympäristö

5.1.1 Tehtävät ja vastuut

Itellan hallitus on vastuussa yhtiön sisäisestä valvonnasta, ja se on hyväksynyt valvontaympäristön perustana olevat toimintamallit. Lisäksi hallitus hyväksyy riskienhallintaa ja hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevat toimintamallit.

Taloudellista raportointiprosessia seuraa hallituksen tarkastusvaliokunta. Sisäinen tarkastus seuraa itsenäisesti taloudellista raportointia koskevan sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta tarkastusvaliokunnan ohjeiden mukaisesti. Tätä valvontaa täydentää tilinpäätöksen lakisääteinen tilintarkastus, jonka tarkoituksena on varmistaa tilinpäätöksen ja siihen liittyvän tiedottamisen laatu ja luotettavuus.

Toimitusjohtaja vastaa tehokkaan valvontaympäristön ylläpidosta. Konsernin liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoimintaryhmään ja konsernitoimintoihin, joiden johto vastaa sisäisestä valvonnasta omalla vastuualueellaan.

Johdon vastuut on määritetty konsernin johtamisjärjestelmässä, joka on kuvattu Itella Way Handbook -ohjeissa. Liiketoimintaryhmien johtamisjärjestelmät on kuvattu liiketoimintaryhmäkohtaisissa Business Way Handbook -ohjeissa. Johto vastaa tarkempien sisäisen valvonnan toimintamallien ja menettelytapojen toteuttamisesta. Johdon ja henkilöstön valtuuksien ja vastuiden asianmukainen määrittäminen edistää tehokkaan taloudellista raportointia koskevan sisäisen valvonnan toteutumista.

Konsernin talous- ja rahoitusjohtajan vastuulla on kehittää ja ylläpitää menettelytapoja ja välineitä, joilla tuetaan liiketoimintaryhmien ja konsernitoimintojen johtoa taloudellista raportointia koskevien sisäisten valvontajärjestelmien yhtenäisessä toimeenpanossa ja ylläpidossa. Näin saadaan käyttöön yhdenmukainen konserninlaajuinen seuranta.

5.1.2 Konsernin toimintamallit ja ohjeet

Itella-konsernin taloudellista raportointia koskevan sisäisen valvonnan yleiset periaatteet ja vastuut on määritetty erillisessä hallituksen hyväksymässä toimintamallissa (Itella Group Policy on Control over Financial Reporting). Toimintamallin tarkoituksena on myös lisätä henkilöstön tietoisuutta sisäisestä valvonnasta sekä vaikuttaa sisäistä valvontaa koskeviin asenteisiin.

Itella-konsernissa noudatetaan vastuullisia ja eettisiä menettelytapoja, jotka on kuvattu yleisellä tasolla Itellan yritysvastuun periaatteissa ja täsmällisemmin henkilöstölle tarkoitetuissa eettisissä periaatteissa (Employee code of conduct). Jokaisen konserniyhtiön on varmistettava, että yhtiön henkilöstö tuntee nämä eettiset periaatteet ja noudattaa niitä kaikessa toiminnassaan. Konsernissa on käytössä palautekanava, jonka avulla voidaan ilmoittaa eettisten periaatteiden kanssa ristiriidassa olevista toimista.

Taloudellisen viestinnän periaatteet on kuvattu erillisessä dokumentissa (Taloustiedottamisen politiikka, www.itella.fi/talous).

Taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmistamisessa ovat avainasemassa konsernin talousosaston (Group Finance) antamat ohjeet ja yhteiset politiikat. Taloudellisen valvonnan ja raportoinnin ohjeet on kuvattu intranetissä julkaistussa Controller's Manual -oppaassa, joka sisältää yhteiset laskenta- ja raportointiperiaatteet, raportointikäytännöt sekä taloustoimintojen roolit ja vastuut. Tilinpäätökseen sovelletaan koko konsernia koskevia laskentaperiaatteita, ja konsernin raportoinnissa käytetään yhdenmukaista tilikarttaa.

5.1.3 Tärkeimmät parannustoimet vuonna 2011

Vuoden 2011 aikana jatkettiin taloudellista raportointiprosessia koskevan sisäisen valvonnan kehittämistyötä. Yksiköt päivittivät ajan tasalle kuvauksensa sisäisen valvonnan kohteista ja prosesseista. Työ perustui yleisiin valvontavaatimuksiin, jotka jaoteltiin neljään vaatimusluokkaan: toimintaan, raportointiin, säännöstenmukaisuuteen ja väärinkäytöksiin. Vaatimukset on määritelty viidelle tärkeimmälle talousprosessille sekä it-järjestelmille. Vuoden aikana yleiset valvontavaatimukset pysyivät entisellään, jotta valvontatoimenpiteiden muutosten vaikutus kyettiin paremmin tunnistamaan.

Sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta arvioitiin monitoroimalla yksiköiden valvontatoimien laajuutta ja tehokkuutta merkittävimpien valvontatoimien osalta sekä niiden valvontatoimien osalta, joissa oli havaittu puutteita. Arviointi toteutettiin konsernin sisäisenä läpikäyntinä haastattelemalla valvontatoimien tekijöitä. Lisäksi sisäinen tarkastus toteutti ulkopuolisen toimijan tekemän arvioinnin yhtiön taloudellisen raportoinnin sisäisestä valvonnasta.

Tärkeimmät tulokset vuonna 2011 olivat seuraavat:

 • Kaikilla organisaatiotasoilla tehty arviointi- ja dokumentointityö oli olennaisilta osin ajan tasalla ja tehdyt kontrollikuvaukset vastasivat prosessin sisältöä.
 • Kehitystoimenpiteiden toteutuminen oli vaihtelevaa. Eräissä yksiköissä on tapahtunut merkittävää parannusta valvontatoimien sisällössä, mutta kehitys ei ole ollut yhtä laajaa kaikissa yksiköissä.
 • Monitoroinnin yhteydessä ei havaittu merkittäviä kontrollipuutteita valvontatoimien vaikuttavuudessa tai tehokkuudessa. Yksittäisten valvontatoimien tehokkuudessa havaittiin kuitenkin kehittämismahdollisuuksia.

Lisätietoja työn tuloksista on kohdassa 5.3. Vuoden 2012 aikana konserni pyrkii kehittämään valvontajärjestelmää tukemaan yhteisten toimintamallien käyttöönottoa ja parhaimpien käytäntöjen omaksumista kaikissa konsernin yksiköissä. Monitorointi tullaan toteuttamaan suurimmassa osassa yksiköitä, jotka eivät olleet monitoroinnin kohteena vuoden 2011 aikana.

5.2 Riskien arviointi

Sisäinen valvontajärjestelmä ei takaa ehdottoman varmasti, etteikö merkittäviäkin virheitä voisi tapahtua tai taloudellisia tappioita tulla. Järjestelmän avulla voidaan hallita taloudellisen raportoinnin oikeellisuuteen liittyviä riskejä, mutta ei poistaa niitä.

Itella on tunnistanut ja selvittänyt taloudellisen raportoinnin oikeellisuuteen liittyviä riskejä omissa prosesseissaan sekä ryhtynyt havaintojen perusteella tarvittaviin kehitystoimiin. Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyviä toiminnallisia riskejä arvioidaan osana Itellan organisaation riskienhallintaa.

Vuonna 2010 Itella analysoi tärkeimpiä taloudellisia riskejä osana valvonnan arviointiprosessia ja määritti tärkeimmät taloudellisiin prosesseihin kohdistuvat vaikutukset perustuen näihin riskiarvioihin. Analyysi tehtiin konsernitasolla, ja tuloksia käytettiin myös yksiköissä tukemaan valvontaa koskevaa arviointityötä. Vuoden 2011 aikana riskiarviota hyödynnettiin monitoroinnin yhteydessä kohdistamalla monitorointitoimenpiteitä merkittävimmiksi tunnistettuihin prosesseihin. Monitoroinnin yhteydessä tehtiin myös arvio yksittäiseen valvontatoimeen liittyvän virheen todennäköisyydestä ja riskien hallitsemisesta.

5.3 Valvontatoimet

Valvontatoimien tarkoituksena on varmistaa taloudellisen raportoinnin laadukkuus ja turvata yrityksen varat. Valvontatoimia ovat mm. erilaisten liiketapahtumien tarkastus ja hyväksyntä, työtehtävien eriyttämisen ja hyväksymisvaltuuksien periaatteet, perustietojen ja järjestelmärekisterien tarkastus, pankkitilien ja kirjanpidon tilien täsmäytys, tarkastuslistat sekä taloudelliseen raportointiin liittyvät tietotekniikka- ja järjestelmäkontrollit.

Vuonna 2010 kaikkialla Itellan organisaatiossa toteutettiin koko konsernia koskeva valvonnan nykytilan arviointi. Kaikki yksiköt arvioivat sisäistä valvontaansa koko konsernia koskevien valvontavaatimusten perusteella, dokumentoivat taloudelliset raportointiprosessinsa ja laativat yksityiskohtaiset kehityssuunnitelmat. Vuoden 2011 aikana yksiköt päivittivät nykytilan arvioinnin ja valvontaprosessien kuvaukset ajan tasalle. Valikoiduissa yksiköissä toteutettiin monitorointi, jonka tavoitteena oli varmistaa, että valvontatoimet toteutuvat tehokkaasti varmistaen taloudellisen raportoinnin luotettavuuden.

Arvioinnin yleiset tulokset vahvistivat, että keskeiset valvontatoimet toteutuvat edelleen asianmukaisesti. Kaikissa yksiköissä valvontatoimia ei ole kuitenkaan sidottu kiinteäksi osaksi liiketoimintaprosesseja, mikä voi heikentää niiden vaikuttavuutta. Valvontatoimien yhtenäistämiseksi Konsernitalous laati ohjeita ja politiikkakuvauksia vuoden 2011 aikana yhtenäistämään konsernin talouskäytäntöjä. Käyttöoikeuksien valvontaa kehitettiin toimintaprosesseja dokumentoimalla ja valmistelemalla valvontaa tukevaa sovellusta. Vuoden 2012 aikana kehitystoimenpiteet suunnataan valvontaprosessin parempaan sitomiseen osaksi kaikkia liiketoimintaprosesseja. Käyttöoikeuksien valvontaa parannetaan niiden säännöllisellä seurannalla.

5.4 Tiedottaminen ja viestintä

Itellan taloudellisen raportoinnin periaatteita ja ohjeita ylläpitää keskitetysti konsernin talousosasto. Näistä periaatteista ja ohjeista on tiedotettu konsernin taloushenkilöstölle intranetin kautta. Konsernin johto ja yksiköiden johto tiedottavat vuoden aikana konsernin taloudellisesta tilasta kaikille organisaatiotasoille huomioiden Taloustiedottamisen politiikan reunaehdot. Liiketoimintayksiköt laativat säännöllisesti yksiköiden ja konsernin johdolle talousraportteja sekä johdon raportteja, joissa analysoidaan ja selvitetään yksiköiden kannattavuuteen ja riskeihin liittyviä asioita.

Konsernin taloudellinen kannattavuus raportoidaan jokaisessa hallituksen kokouksessa, ja hallitus käy läpi kaikki osavuosi- ja vuosiraportit ennen niiden julkistamista. Itella soveltaa pörssiyhtiöiltä vaadittavia raportointistandardeja ja julkistaa pörssitiedotteet vuosi- ja osavuosikatsauksista. Itella raportoi toiminnastaan myös Viestintävirastolle konsernia koskevan yleispalveluvelvoitteen osalta.

Itella käyttää konsolidointiprosessissa globaalia Hyperion-järjestelmää. Konsolidointitiedot siirtyvät Hyperioniin automaattisesti tai manuaalisesti syöttämällä. Raportoituja lukuja arvioidaan sekä tytäryhtiöissä että liiketoimintaryhmissä. Lisäksi konsernin talousosasto tarkastaa raportoidut luvut ennen tilinpäätöksen julkistamista.

Vuoden 2011 keskeiset kehitystoimet liittyivät koko konsernia koskevaan ohjelmaan, jonka päämääränä oli taloudellisten prosessien yhtenäistäminen. Vuoden aikana konsernitalous laati merkittävän joukon uusia toimintaohjeita ja paransi olemassa olevien ohjeiden sisältöä. Lisäksi taloushenkilöstölle järjestettiin koulutusta ajankohtaisista muutoksista esim. IFRS-standardien sisällöstä. Ohjelman toteuttaminen eteni suunnitellun mukaisesti.

5.5 Seuranta

Itella-konsernissa on käytössä koko konsernia koskeva taloudellisen raportoinnin järjestelmä liiketoiminnan seurantaa varten. Järjestelmän avulla voidaan tunnistaa mahdollisia liiketoiminnan poikkeamia. Ulkoiset ja sisäiset raportit perustuvat samaan tietoon, ja ne käsitellään samassa järjestelmässä. Näin talouteen liittyviä tietoja voidaan seurata kaikilla tasoilla: konsernitasolla, liiketoimintaryhmien ja konsernitoimintojen tasolla, liiketoimintayksiköiden tasolla sekä yksittäisten raportoivien yksiköiden tasolla.

Konsernin talousyksikkö ja liiketoimintaryhmät seuraavat ulkoisen ja sisäisen raportoinnin oikeellisuutta ja täsmällisyyttä ja varmistavat ulkoisen raportoinnin olevan säännösten mukaista. Paikallinen johto ja paikalliset controllerit varmistavat lisäksi, että ulkoisessa raportoinnissa noudatetaan paikallisia säännöksiä. Konsernin talouden johtoryhmä (Finance Management Team), joka koostuu konsernin, konsernitoimintojen ja liiketoimintaryhmien edustajista, kokoontuu kuukausittain arvioimaan taloudellisia raportteja ja analysoimaan mahdollisia poikkeamia.

Vuoden 2011 havainnoista ja tuloksista raportoitiin yhtiön johdolle ja tarkastusvaliokunnalle. Vuoden 2012 aikana kehitetään johdon seurantaa, jotta kehitystoimenpiteiden ajantasaista toteutumista ja valvontatoimien kehitystä kyettäisiin seuraamaan ja ohjaamaan ilman viivästystä. Kehitystoimenpiteistä ja havaintotuloksista tullaan raportoimaan yhtiön johdolle ja tarkastusvaliokunnalle säännöllisesti.