Print

Itella Oyj

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011

Toimintaympäristö 2011

Alkuvuoden positiivisen kasvun jälkeen yleinen taloudellinen epävarmuus lisääntyi vuoden loppua kohti euroalueen kriisin syventyessä. Taloudellisen epävarmuuden rinnalla postitoiminnassa on käynnissä suuri muutos. Perinteisten postipalvelujen merkitys on muuttunut ja sähköisen viestinnän aikaansaama kysynnän muutos näkyy paperisen viestinnän jakelumäärien selkeänä laskuna. Vuoden 2012 alusta voimaan tulleen sanoma- ja aikakauslehtien 9 % arvonlisäveron arvioidaan osaltaan heikentävän volyymikehitystä. Sen sijaan verkkokauppa kasvoi koko vuoden huipentuen ennätykselliseen joulukauppaan. Tämä näkyi Itella Viestinvälityksessä kasvaneina pakettivolyymeinä.

Uusi postilaki tuli voimaan 1.6.2011. Uudessa laissa yleispalvelutuotteet määritellään aiempaa selkeämmin, ja ne muuttuivat arvonlisäverottomiksi. Yleispalveluvelvoitteen pääperiaatteet säilyivät pääosin entisellään, ja sen rahoitusta koskevia kysymyksiä varten perustettiin liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä, jonka toimikausi päättyy vuoden 2012 keväällä. Uusi laki edellyttää myös postitoiminnan infrastruktuurin avaamista kilpaileville postiyrityksille esimerkiksi postinumerojärjestelmän ja osoiterekisterin osalta. Tällä hetkellä Itella Posti Oy on ainoa yleispalvelun tarjoajaksi nimetty toimija Suomessa.

Logistiikan markkinoissa epävarmuus nosti jälleen päätään. Kansantalouksien ja logistiikkamarkkinoiden kasvuodotukset ovat lyhyellä aikavälillä epävarmoja. Toimitusketjun läpinäkyvyyden merkitys kasvaa edelleen ja IT-ratkaisut linkittyvät yhä syvemmin asiakkaille tarjottavaan kokonaislogistiikkaan ja toimitusketjun hallintaan. Tämä vaatii logistiikkaoperaattorilta kykyä integroitua omilla järjestelmillään asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmiin. Logistiikkapalveluiden ulkoistuksessa lisäarvopalveluiden merkitys on yhä tärkeämpää eli tuotteita kootaan, täydennetään tai lokalisoidaan ennen toimitusta. Samanaikaisesti asiakastoimialakohtaiset ratkaisut lisääntyvät.

Informaation markkinat tulostusliiketoiminnan alueella ovat supistumassa kaikissa toimintamaissa. Ylikapasiteetti ja volyymien lasku on johtanut kovaan hintakilpailuun. Sen sijaan sähköisen liiketoiminnan alueella markkina on kasvussa paperivirtojen muuttuessa sähköisiksi transaktioiksi. Talouspalveluiden ulkoistusmarkkina on kehityksensä alkuvaiheessa. Markkinassa kilpailevat paitsi isot, globaalit it-yhtiöt myös paikallisesti tai alueellisesti toimivat, talouspalveluja tarjoavat organisaatiot. Ulkoistuspalvelusta kiinnostuneet organisaatiot hakevat kykyä keskittyä ydinliiketoimintaansa sekä välittömiä kustannussäästöjä.

Muutosohjelma

Itella käynnisti elokuussa laajan säästöohjelman, jonka tavoitteena on yli 100 miljoonan euron säästöt seuraavan kolmen vuoden aikana. Syksyn aikana tehtiin toimenpiteitä koskien Lappeenrannan postikeskusta, Itella Asiakkuusmarkkinointia, Postin omia myymälöitä, Itellan hallinnollisia toimintoja sekä Itella Informaatiota. Muutosohjelman vaikutus kunkin liiketoimintaryhmän kauden tulokseen on esitetty tuloskatsauksen yhteydessä.

Liikevaihto ja tulos

Vuonna 2011 Itella-konsernin liikevaihto oli 1 900,1 (1 841,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 3,2 %. Paikallisissa valuutoissa liikevaihdon kasvu oli 2,9 %. Yritysostoilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihdon kehitykseen. Konsernin liikevaihto nousi kaikissa liiketoimintaryhmissä. Suomessa liikevaihto nousi 1,6 % ja muissa maissa 6,7 %. Kansainvälisen liikevaihdon osuus oli 33 % (32 %).

Konsernin liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 30,5 (49,6) miljoonaa euroa, 1,6 % (2,7 %) liikevaihdosta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heikkeni Itella Viestinvälityksessä sekä Itella Informaatiossa. Itella Logistiikan liiketappio pieneni edellisvuodesta.

Vuonna 2011 tulosta rasittivat kertaluonteiset erät 36,4 (17,3) miljoonaa euroa, joista henkilöstöön ja pääasiassa Itellan elokuussa 2011 käynnistämään säästöohjelmaan kohdistuu 27,0 miljoonaa euroa ja liikearvon arvonalennukseen kohdistuu 16,6 miljoonaa euroa ja muihin eriin -7,2 miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos oli tappiollinen 5,9 miljoonaa euroa (voitollinen 32,4 miljoonaa euroa), eli -0,3 % liikevaihdosta (1,8 %). Liikevoitto heikkeni kaikissa liiketoimintaryhmissä.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 10,6 (7,1) miljoonaa euroa. Edellisen vuoden rahoitusnettoa paransi koronvaihtosopimuksen 1,9 miljoonan euron suuruinen arvostusvoitto. Vuoden 2011 alusta Itella on soveltanut kyseisen koronvaihtosopimuksen osalta käyvän arvon suojauslaskentaa, jolloin käyvän arvon muutoksista ei jää merkittävää vaikutusta nettorahoituskuluihin.

Konsernin tulos rahoituserien jälkeen oli tappiollinen 16,4 miljoonaa euroa (voitollinen 25,3 miljoonaa euroa). Tuloverot olivat yhteensä 14,2 (16,0) miljoonaa euroa.

Konsernin tappio tilikaudelta oli 30,7 miljoonaa euroa (konsernin voitto 9,3 miljoonaa euroa).

Oman pääoman tuottoprosentti oli –4,5 % (1,4 %).

Konsernin avainluvut 2011 2010 2009
Liikevaihto, milj. euroa 1 900,1 1 841,6 1 819,7
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) 30,5 49,6 86,3
Liiketulos (oikaistu), % *) 1,6 2,7 4,7
Liiketulos, milj. euroa -5,9 32,4 46,7
Liiketulos, % -0,3 1,8 2,6
Tulos ennen veroja, milj. euroa -16,4 25,3 19,6
Oman pääoman tuotto (12 kk), % -4,5 1,4 -0,7
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), % -0,2 4,2 5,8
Omavaraisuusaste, % 46,1 50,5 48,5
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 22,1 18,4 19,7
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 102,9 89,5 144,9
Henkilöstö keskimäärin 28 493 28 916 30 217
Osingot, milj. euroa - 4,4 -
       
*) Oikaistu = ilman kertaluontoisia eriä      

Itella Viestinvälitys

Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmän liikevaihto oli 1 151,7 (1 141,8) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 0,9 %. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana liikevaihto kasvoi pääasiassa pakettivolyymien myönteisen kehityksen ansiosta. Yleispalveluvelvoitteen alaisen toiminnan osuus Viestinvälityksen liikevaihdosta oli 10,9 % (11,6 %), 125,1 (126,3) miljoonaa euroa.

Vuoden aikana kirjelähetyksiä siirtyi selvästi 1. luokasta 2. luokkaan, ja sähköisen korvautuvuuden johdosta osoitteellisten kirjelähetysten kokonaisvolyymi laski 2 %. NetPostiin välitettyjen sähköisten kirjeiden määrä kasvoi edellisvuodesta 63 %. Suoramarkkinointi väheni johtuen kiristyneestä kilpailusta. Aikakaus- ja sanomalehtien jakeluvolyymien lasku kuvastaa osaltaan yhteiskuntamme viestinnän rakenteen muutoksia. Pakettipalveluiden jakeluissa kasvu jatkui yleisen markkinakehityksen ja erityisesti verkkokaupan suosion seurauksena. Samalla Itellan markkinaosuus kasvoi kuluttajien pakettipalveluissa toisella vuosipuoliskolla.

Postilähetysten jakeluvolyymit kehittyivät vuonna 2011 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon seuraavasti:

  • Osoitteellisten kirjelähetysten kokonaisvolyymi -2 %
  • Osoitteeton suoramarkkinointi -11 %
  • Sanomalehdet -4 %
  • Aikakauslehdet -5 %
  • Pakettipalvelut +7 %
  • Sähköiset kirjeet + 63 %

Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmän liiketulos aleni -33,9 % ollen 31,4 (47,5) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti oli 2,7 % (4,2 %). Katsauskaudella tulosta rasittivat yhteensä 18,4 (15,9) miljoonan euron kertaluonteiset kulut, liittyen pääosiltaan henkilöstön sopeuttamiseen 16,1 (15,9) miljoonaa euroa.

Viestinvälityksen merkittävin kannattavuuden osatekijä on osoitteellinen kirjeviestintä. Vaikka osoitteellisen kirjeviestinnän kokonaisvolyymi laski vain hieman (-2 %), kannattavuutta heikensi keskihinnan lasku sekä kulurakenteen jäykkyys. Postitoiminta perustuu valtaosin kiinteisiin kuluihin, jotka eivät jousta nopeasti kysynnän vaihteluiden mukana. Alkuvuoden tulosta heikensi myös postimaksujen hinnankorotusten lykkääntyminen johtuen osin postilain voimaantulon viivästymisestä.

Yhtiön johto arvioi vuoden 2012 alusta lähtien sanoma- ja aikakauslehdille asetetun 9 prosentin arvonlisäveron vaikuttavan negatiivisesti sekä liiketoimintaryhmän liikevaihtoon että tulokseen tulevaisuudessa.

Itella Posti Oy ja Sanoma News ovat tehneet sanomalehtien jakeluun liittyvän sopimuksen, joka varmistaa varhaisjakelutyön jatkumisen pääkaupunkiseudulla ja Uudenmaan alueella pitkälle eteenpäin.

Itella Viestinvälityksen investoinnit olivat 33,3 (51,8) miljoonaa euroa, josta merkittävin, 19,3 miljoonaa euroa, tehtiin jakeluautoihin.

Itella Informaatio

Itella Informaatio -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 5,4 % ja oli 273,7 (259,7) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihdon kasvu oli 6,1 %. Liikevaihto kasvoi lähinnä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa sekä keskisessä Itä-Euroopassa. Baltian ja Saksan liikevaihto laski ennen kaikkea tulostusvolyymien laskun takia. Liikevaihto kasvoi kaikissa tuotelinjoissa, selkeimmin taloushallinnon ulkoistuspalveluissa sekä yritysoston (OpusCapita) kautta.

Liiketoimintaryhmän liiketulos ilman kertaluonteisia eriä laski ollen 3,2 (14,0) miljoona euroa. Kannattavuus heikentyi tulostusliiketoiminnassa lähinnä kiristyneen kilpailun takia. Lisäksi taloushallinnon ulkoistuspalveluiden kasvu Suomessa sekä siirtyminen uusille markkinoille Saksaan, Ruotsiin ja Norjaan rasittivat kannattavuutta kasvuvaiheessa. Saksan kannattavuudessa on merkittävä tulosparannustarve laskevien tulostusvolyymien johdosta ja toimenpiteitä on käynnissä tilanteen korjaamiseksi. Katsauskaudella tulosta rasittivat 7,3 (1,2) miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka liittyivät pääosin Itella-konsernin elokuussa käynnistämään laajaan säästöohjelmaan, Informaation osalta Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi Saksassa päätettiin sulkea Münchenin toimipiste ja tästä kirjattiin 3,5 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvaraus. Liiketoimintaryhmän liiketulos oli tappiollinen 4,1 miljoonaa euroa (12,8 miljoonaa euroa voitollinen) eli -1,5 % (4,9 %) liikevaihdosta.

Itella Informaation liiketoimintarakennetta ja johtamismalleja muokattiin syksyn 2011 kuluessa. Muutoksen keskeisiä tavoitteita olivat yhtiön kasvun, kannattavuuden ja markkina-aseman vahvistaminen, asiakastyytyväisyyden parantaminen sekä organisaation yksinkertaistaminen ja läpinäkyvyyden lisääminen. Uusi organisaatiorakenne otettiin käyttöön 1.1.2012.

Itella Informaation investoinnit olivat 30,0 (12,5) miljoonaa euroa, josta yritysostoihin käytettiin 25,4 (6,5) miljoonaa euroa ja tuotantokapasiteetin lisäyksiin 4,6 (6,0) miljoonaa euroa.

2011 aikana Itella Informaatio -liiketoimintaryhmään ostettiin saksalaisen NewSource GmbH:n sekä OpusCapita Group Oy:n koko osakekanta. OpusCapita-yrityskaupan myötä Itella laajentaa palvelutarjontaa kattamaan myös rahavirtojen automatisoinnin, joka tukee Itellan kilpailukykyä innovatiivisena ja lisäarvoa tuottavana taloushallinnon ulkoistuskumppanina. OpusCapitan liikevaihto vuonna 2010 oli lähes 17,5 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on 134 henkilöä. Kesä–heinäkuun vaihteessa Itella Informaatio solmi myös kaksi merkittävää taloushallinnon ulkoistussopimusta Ruotsissa ja Norjassa. Itella Informaatio myi vuoden lopussa printti- ja digitointipalveluja tuottaneen tanskalaisen tytäryhtiönsä Itella Information A/S:n. Kaupalla ei ollut merkittävää vaikutusta Informaation tulokseen tai henkilöstöön. Lisäksi Informaation toiminta Venäjällä lakkasi vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Divestoinneilla ei ole vaikutusta Itella Informaation kokonaispalveluntarjontaan.

Itella Logistiikka

Itella Logistiikka -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 8,0 % ollen 731,6 (677,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kehittyi positiivisesti Road Transportin ja sopimuslogistiikan (Contract Logistics) osalta sekä lähes kaikissa toimintamaissa, erityisesti kotimaassa, Venäjällä, Baltiassa ja Norjassa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvuvauhti hidastui ja oli 2,5 %.

Itella Logistiikka -liiketoimintaryhmän liiketappio ilman kertaluonteisia eriä pieneni edellisvuodesta ja oli 6,4 (10,6) miljoonaa euroa. Koko vuoden liiketulos oli 15,7 miljoonaa euroa tappiollinen (10,7 miljoonaa euroa tappiollinen), eli -2,1 % (-1,6 %) liikevaihdosta. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä on kehittynyt positiivisesti erityisesti kotimaassa ja Venäjällä. Kannattavuus säilyi positiivisena Air & Sea -tuotelinjassa ja parantui sopimuslogistiikan (Contract Logistics) alueella. Moskovan alueella varastojen täyttöaste on hyvällä tasolla, mutta muualla Venäjällä talouskriisin jälkeinen toipuminen on alkuvaiheessa. Road Transportin alueella kotimaassa ja Venäjällä liikevaihto on kasvanut ja liiketulos parantunut. Ruotsin ja Tanskan osalta kannattavuudessa on kuitenkin edelleen parannustarve ja toimenpiteitä on käynnistetty tilanteen korjaamiseksi.

Liiketulosta heikensivät kertaluontoiset erät yhteensä 9,3 (0,1) miljoonaa euroa. Merkittävin edellä mainituista oli Logistiikan Freight and Forwarding -liiketoimintayksikössä tehty 15,4 miljoonan euron liikearvon arvonalennus. Tämän lisäksi haastavan kilpailutilanteen vuoksi Itella Logistiikka keskitti Tanskan varastotoiminnan Koldingiin ja Hvidovreen vuoden loppuun mennessä. Viimeisellä vuosineljänneksellä kertaluonteisiin eriin sisältyy Itellan vuonna 2008 hankkiman venäläisen logistiikkakonsernin NLC:n kauppahinnan arvostusjaksotus. Lopullinen kauppahinta vahvistuu maaliskuussa 2012. Tämän lisäksi Itella Logistiikka on vuoden lopussa yhtenäistänyt brandiaan ja toimii jatkossa myös Venäjän markkinoilla Itella-nimen alla.

Itella Logistiikan investoinnit olivat 31,0 (11,4) miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen aikana käynnistettiin Suomessa uuden palveluvaraston rakentaminen Orimattilaan, ja varasto valmistuu kesäkuussa 2013. Kokonaisinvestointi on yli 60 miljoonaa euroa, josta on toteutunut 20,8 miljoonaa euroa. Venäjän Jekateringburgissa otettiin käyttöön uusi palveluvarasto viimeisellä vuosineljänneksellä. Investointi oli noin 9,2 miljoonaa euroa.

Lokakuussa Itella ja VR Group ilmoittivat käynnistävänsä selvityksen, jonka tarkoituksena on kartoittaa mahdollisuudet entistä tiiviimpään yhteistyöhön kotimaan kappaletavaralogistiikassa. Samalla selvitetään myös yhtiöiden Venäjän toimintojen nykyistä syvemmän yhteistyön mahdollisuutta.

Liiketoimintaryhmien avainluvut 2011 2010 Muutos
Liikevaihto, milj. euroa      
Itella Viestinvälitys 1 151,7 1 141,8 0,9 %
Itella Informaatio 273,7 259,7 5,4 %
Itella Logistiikka 731,6 677,3 8,0 %
Muut toiminnot 55,8 55,0 1,4 %
Sisäinen myynti -312,7 -292,2 7,0%
Konserni yhteensä 1 900,1 1 841,6 3,2 %
       
Liiketulos (oikaistu) *)      
Itella Viestinvälitys 49,8 63,5 -21,5 %
Itella Informaatio 3,2 14,0 -77,0 %
Itella Logistiikka -6,4 -10,6 -
Muut toiminnot -16,1 -17,2 6,5 %
Konserni yhteensä 30,5 49,6 -38,5 %
       
Liiketulos      
Itella Viestinvälitys 31,4 47,5 -33,9 %
Itella Informaatio -4,1 12,8 neg
Itella Logistiikka -15,7 -10,7 -46,4 %
Muut toiminnot -17,5 -17,2 -1,4 %
Konserni yhteensä -5,9 32,4 neg
       
Liiketulos (oikaistu), % *)      
Itella Viestinvälitys 4,3 % 5,6 %  
Itella Informaatio 1,2 % 5,4 %  
Itella Logistiikka -0,9 % -1,6 %  
Konserni yhteensä 1,6 % 2,7 %  
       
Liiketulos, %      
Itella Viestinvälitys 2,7 % 4,2 %  
Itella Informaatio -1,5 % 4,9 %  
Itella Logistiikka -2,1 % -1,6 %  
Konserni yhteensä -0,3 % 1,8 %  
       
*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä  

Konsernin muut toiminnot

Finanssivalvonta myönsi elokuussa 2011 Itellan tytäryhtiölle Itella Pankki Oy:lle luottolaitoslain mukaisen talletuspankin toimiluvan. Itella Pankki erikoistuu maksujen ja laskutusinformaation välittämiseen eritoten verkkokaupassa, pakettipalveluissa ja muussa postiasioinnissa. Lähtökohtana on laajapohjainen yhteistyö niin kaupan toimijoiden kuin pankkisektorin kanssa. Asiakkaat voivat käyttää Itella Pankin palveluita kiinteänä osana Itellan ja kumppaneiden muuta tarjoamaa.

Itella Real Estate Oy -tytäryhtiö aloitti toimintansa 1.1.2011. Siihen keskitettiin konsernin kaikki Suomessa omistamat kiinteistöt. Yhtiö aloitti syksyllä valmistelut palvelujen laajentamiseksi kattamaan myös Itellan ulkomaan kiinteistöt.

Liiketoiminnan riskit

Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan (Enterprise Risk Management, ERM) periaatteisiin perustuva, konsernin kaikki toiminnot kattava riskienhallinta on olennainen osa Itellan johtamis- ja strategiaprosesseja. Riskien tunnistaminen, analysointi ja hallintatoimenpiteiden suunnittelu tehdään kattavasti kerran vuodessa osana konsernin strategiaprosessia. Riskikuva ja hallintatoimien tilanne päivitetään säännönmukaisesti kerran vuodessa ja lisäksi aina, kun merkittäviä riskejä tunnistetaan tai vakavimpien riskien riskikuvassa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Konsernin riskisalkkua verrataan konsernissa kehitettyyn laskentamalliin perustuvaan riskinkantokykyyn. Vuoden 2011 aikana keskityttiin erityisesti riskienhallintaprosessin laadun ja kattavuuden parantamiseen entisestään.

Konsernin keskeisimmät strategiset riskit liittyvät markkinoihin, liiketoimintaympäristöön, liiketoiminnan kehityskyvykkyyteen sekä regulaatioon. Operatiiviset riskit puolestaan liittyvät ennen kaikkea liiketoiminnan tuottavuuteen sekä liiketoiminnan keskeytys- ja muihin häiriöriskeihin.

Strategiset riskit

Merkittävänä markkinariskinä nähdään odotettua nopeampi sähköinen korvautuminen kirjejakeluissa ja tulostustoiminnassa sekä tällä alueella tapahtuvat ennakoimattomat muutokset. Siihen varautumiseksi Itellassa on vuosien ajan määrätietoisesti parannettu fyysisen jakeluverkon tuottavuutta. Vuoden 2011 aikana sähköinen korvautuminen on edennyt jonkin verran ennakoitua nopeammin.

Sähköinen korvautuvuus on tarjonnut Itellalle myös kasvumahdollisuuksia, joita on hyödynnetty sekä Itella Informaation että Itella Viestinvälityksen monikanavaisessa liiketoiminnassa. Myös NetPosti ja Itella Pankki Oy ovat tuoneet uusia ratkaisuja sähköiseen asiointiin, laskutukseen ja maksamiseen.

Vuoden 2011 aikana strategiseksi markkinariskiksi on noussut myös rahoitusmarkkinoiden merkittävä turbulenssi ja siihen liittyvät vakavat häiriöt, joilla voisi olla vaikutusta Itellan liiketoimintasuunnitelmien toteuttamiseen.

Venäjän yhteiskunnallinen, lainsäädännöllinen ja muu liiketoimintaympäristön kehitys voi muodostaa Itellalle merkittävän strategisen markkinariskin. Itella Logistiikan panostukset Venäjällä ovat huomattavat. Keinoja riskin hallintaan ovat kehityksen jatkuva seuraaminen sekä vahva etabloituminen Venäjän markkinoille omien yhtiöiden, oman henkilökunnan ja tehokkaan verkostoitumisen avulla.

Itella Informaation kyvykkyyteen kasvattaa markkina-asemaansa talousprosessien ulkoistusmarkkinalla liittyy olennainen strateginen riski.

Yrityskauppojen hallinnointiin ja ostettujen yhtiöiden sekä liiketoimintojen integraatioon osaksi konsernia liittyy niiden epäonnistuessa sekä välittömiä taloudellisia menetyksiä että liiketoiminnan kehitystä rajoittava strateginen riski.

Liiketoimintaympäristöön liittyvä, Itellan kannalta merkittävä riski on uuden postilain myötä voimistuva osoitteellisen jakelun kilpailu, joka voi johtaa odotettua voimakkaampaan hinnanlaskuun. Itellan valmiutta vastata kilpailutilanteen muutoksiin ylläpidetään kehittämällä jatkuvasti jakeluverkoston laatua ja tuottavuutta. Pakettijakeluissa seurataan kilpailijoiden etenemistä ja varaudutaan kilpailutilanteen muutoksiin esimerkiksi kehittämällä jatkuvasti omaa jakeluverkkoa; uusimpana toimenpiteenä vuonna 2011 Suomessa käyttöön otetut SmartPOST-jakeluautomaatit.

Merkittävimmät liiketoiminnan kehitysriskit liittyvät siihen, kuinka tietojärjestelmien ja toimintamallien yhtenäistäminen etenee erityisesti Itella Logistiikassa ja Itella Informaatiossa. Myös konsernilaajuisen it-infrastruktuurin jatkokehittämisen ja kansainvälisen käyttöönoton aikatauluun sekä it-resursseihin ja -kompetensseihin liittyy riskejä.

Itellan asema osin määräävän markkina-aseman toimijana sekä yleispalvelun tuottajana voi tuoda tiettyjä viranomaisvalvontaan liittyviä riskejä. Tällä hetkellä riskit liittyvät erityisesti Itella Postin kirje- ja pakettituotteiden hinnoitteluratkaisujen oikeellisuuteen, mikä liittyy aiemman, toukokuun 2011 loppuun voimassa olleen postipalvelulain tulkintaan. Viestintäviraston ja Itellan erimielisyys asiassa on kesken oikeusasteissa. Jos käsittely päättyy Itellan kannalta epäedullisesti, sillä on Itellalle merkittävä taloudellinen vaikutus.

Operatiiviset riskit

Kustannusrakenteiden jäykkyys hidastaa tuottavuuden parantamista erityisesti Suomessa; myös yleispalveluvelvoitteet rajaavat tehostamismahdollisuuksia. Volyymien laskiessa mahdollinen uusi talouden taantuma vaikeuttaisi entisestään tuottavuuden ylläpitämistä. Liiketoiminnan tuottavuuteen liittyvät riskit ovat lähetysvolyymien laskiessa vuonna 2011 nousseet vielä aiempaakin enemmän Itellan ylimmän johdon erityishuomion kohteiksi.

Liiketoiminnan häiriöriskeistä merkittävimmät liittyvät tietosuojan, verkkojen ja tuotantoinfrastruktuurin haavoittuvuuteen ja ne ovat luonteeltaan sekä liiketoiminnallisia että imagollisia.

Muut riskit

Rahoitusriskejä ja niiden hallintaa selvitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Vakuutuksilla pyritään kattamaan kaikki ne riskit, jotka on taloudellisesti tai muista syistä järkevää vakuuttaa. Henkilöstöä, toiminnan jatkuvuutta, omaisuutta ja vastuita koskevat vakuutukset hoidetaan keskitetysti konsernitasolla. Vastuuriskeihin sisältyvät sekä toiminnasta ja tuotteista aiheutuvat että johdon vastuut. Omavastuiden mitoituksessa otetaan huomioon konsernin riskinkantokyky.

Konsernirakenteen muutokset

Suomen toimintojen juridinen rakenne uudistui 1.1.2011, kun kotimainen postitoiminta keskitettiin uuteen Itella Posti Oy -tytäryhtiöön, joka kuuluu Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmään. Samaan aikaan käynnistyi Itella Real Estate Oy -tytäryhtiö, johon on keskitetty konsernin kaikki Suomessa omistamat kiinteistöt.

Itella Informaatio -liiketoimintaryhmään ostettiin 1.4.2011 saksalaisen NewSource GmbH:n koko osakekanta ja 1.7.2011 OpusCapita Group Oy:n koko osakekanta. Yrityskaupan myötä Itella laajentaa palvelutarjontaa kattamaan myös rahavirtojen automatisoinnin, mikä tukee Itellan kilpailukykyä innovatiivisena ja lisäarvoa tuottavana taloushallinnon ulkoistuskumppanina. Itella Informaatio myi tanskalaisen Information A/S:n koko osakekannan 30.12.2011.

Itella Oyj hankki 18.8.2011 vähemmistöosuuden 5,88 % Oy Samlink Ab:sta. Oy Samlink Ab on Itellan tytäryhtiön Itella Pankki Oy:n pankkijärjestelmän toimittaja.

Kiinteistöjen hallintaan keskittynyt Itella Real Estate Oy myi KOY Laitilan Postikulman koko osakekannan 30.8.2011 ja KOY Kulmakeskuksen koko osakekannan 30.9.2011. Itella Informaatio Oy myi 5.10.2011 koko Kiinteistöosakeyhtiö Tampereen Kuoppamäentie 3 a:n osakekannan.

1.4.2011 fuusioitiin Kymppiposti Oy emoyhtiöönsä Itella Oyj:hin ja 1.3.2011 Outsourcing Solutions Sp. z o.o. Puolassa emoyhtiöönsä Itella Information Sp. z o.o:hon.

Itella Logistiikka -liiketoimintaryhmään kuuluvassa NLC-alakonsernissa 22.11.2011 fuusioitiin OOO NLC:hen yhtiöt OOO NSC ja OOO NLC-SPb ja 10.11.2011 myytiin yhtiöt OOO Complex Logistics Service ja OOO Logistics Service Center.

Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmästä siirtyi 1.11.2011 alkaen liikkeenluovutuksena 3.10.2011 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti tulostus- ja postituspalvelut Mailhouse Oy:lle ja TP-Avuksenne Oy:lle.

Investoinnit

Itella-konsernin käyttöomaisuuden lisäykset olivat 72,5 (80,5) miljoonaa euroa. Yritysostoihin käytettiin 30,4 (9,0) miljoonaa euroa. Konsernin investoinneista 82 % kohdistui Suomeen. Investoinneista on kerrottu tarkemmin kunkin liiketoiminnan talouskatsauksen yhteydessä.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Itella-konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat 14,0 miljoonaa euroa eli 0,7 % konsernin liiketoiminnan menoista vuonna 2011. Vuonna 2010 vastaavat luvut olivat 9,5 miljoonaa euroa (0,5 %), vuonna 2009 8,1 miljoonaa euroa (0,5 %).

Tutkimustoiminnan 2011 painopisteenä oli postitoiminnan kannattavuus ja siihen vaikuttavien tekijöiden analysointi. Tämän lisäksi kartoitettiin kuljetuspalveluiden odotuksia, kohde- ja joukkoviestinnän käyttöä, kuluttajalaskutuksen sähköistymistä ja verkkokaupan kehitystä.

Konsernitasoisen t&k-toiminnan painopistealueita olivat monikanavainen postinjakelu sekä erilaisten innovaatiotoimintaa tukevien työkalujen laajamittainen käyttöönotto. Liiketoimintakohtaiset kehityshankkeet liittyivät muun muassa talletuspankkitoiminnan, sähköisten kuluttajapalvelujen, kuljetustilausjärjestelmän sekä taloushallinnon palvelukonseptien kehittämiseen.

Ympäristövaikutukset

Itellan ympäristövaikutuksista valtaosa liittyy kasvihuonekaasupäästöihin. Itella on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä 30 % vuoteen 2020 mennessä (liikevaihtoon suhteutettuna, vertailuvuosi 2007). Tämä päästötavoite ja sitä tukeva raportointijärjestelmä kattaa Itellan kaikki liiketoiminnat ja toimintamaat. Vuonna 2011 parannettiin erityisesti kiinteistöjen energiatehokkuutta. Ympäristöjohtamisjärjestelmä on ISO 14001 -sertifioitu 70 %:ssa liiketoiminnasta (henkilöstömäärään suhteutettuna).

Itella julkaisee vuoden 2011 vuosikertomuksen yhteydessä yritysvastuuraportin, jossa kerrotaan tarkemmin myös ympäristöasioista. Konserni ei julkaise ulkopuolisen riippumattoman tahon varmentamaa ympäristöraporttia.

Rahoitus ja rahavirta

Konsernin liiketoiminnan rahavirta kasvoi ja oli ennen investointeja oli 85,7 (81,9) miljoonaa euroa. Investointeihin ja yritysostoihin käytettiin 76,3 (81,7) miljoonaa euroa, josta yritysostoihin 23,7 (1,4) miljoonaa euroa.

Itella Oyj laski liikkeelle joulukuussa 100 miljoonan euron kotimaisen joukkovelkakirjalainan. Laina-aika on kuusi vuotta ja lainan kiinteä korko on 4,625 prosenttia. Joukkovelkakirjalaina listattiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä Helsingin pörssissä 16.1.2012.

Konsernin likvidit varat olivat vuoden lopussa 190,7 (134,1) miljoonaa euroa, ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 120,0 (120,0) miljoonaa euroa. Yritystodistuksia ei ollut kauden lopussa liikkeelle laskettuna (19,0 miljoonaa euroa). Konsernin korollinen velka oli 335,4 (263,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 46,1 % (50,5 %) ja nettovelkaantumisaste 22,1 % (18,4 %).

Osakepääoma ja omistus

Itella Oyj:n osakkeet omistaa Suomen valtio. Yhtiön osakepääoma koostuu 40 000 000 kappaleesta osakkeita, jotka kaikki ovat samanarvoisia. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita, eikä yhtiöllä ole pääomalainoja. Lähipiiriin kuuluville ei ole annettu lainoja, eikä heidän puolestaan ole annettu vastuusitoumuksia. Yhtiö ei ole tehnyt osakeanteja eikä laskenut liikkeelle optioita tai muita osakkeisiin oikeuttavia oikeuksia. Yhtiön hallituksella ei ole valtuuksia osakeanteihin tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseen laskemiseen.

Hallinto ja tilintarkastajat

Itella Oyj:n varsinainen yhtiökokous 9.3.2011 päätti hallituksen jäsenmääräksi 8 ja valitsi hallitukseen seuraavat jäsenet: ekonomi Arto Hiltunen (puheenjohtaja), vice president Päivi Pesola (varapuheenjohtaja), finanssineuvos Kalevi Alestalo, toimitusjohtaja Hele-Hannele Aminoff, maajohtaja Jussi Kuutsa, toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi, henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti ja toimitusjohtaja Maarit Toivanen-Koivisto.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 12. Hallintoneuvostoon valittiin uutena jäsenenä kansanedustaja Markku Pakkanen (kesk). Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Eero Lehti (kok) ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Antti Rantakangas (kesk). Jäseninä jatkavat kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas), kansanedustaja Susanna Huovinen (sd), kansanedustaja Harri Jaskari (kok), kansanedustaja Bjarne Kallis (kd), kansanedustaja Johanna Karimäki (kok), kansanedustaja Lauri Kähkönen (sd), kansanedustaja Outi Mäkelä (kok), yrittäjä Reijo Ojennus (ps), ja veturinkuljettaja Harry Wallin (sd).

Ylimääräinen yhtiökokous totesi ministeri Paavo Arhinmäen (vas) eronneen hallintoneuvostosta ja nimitti uutena jäsenenä Sari Moisasen (vas).

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pauli Salminen.

Itella Oyj:n toimitusjohtajana toimi vuonna 2011 diplomi-insinööri Jukka Alho.

Henkilöstö

Itella-konsernissa oli vuoden 2011 lopussa työsuhteessa 27 585 (29 022) henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli 28 493 (28 916). Tämä vastaa laskennallisesti 21 736 (21 534) henkilötyövuotta, jos osa-aikaiset työntekijät muutetaan kokoaikaisiksi.

Henkilöstö jakaantui seuraavasti:
Itella Viestinvälitys 17 883
Itella Logistiikka 7 088
Itella Informaatio 2 259
Konserni- ja muut toiminnot 355

Suomen ulkopuolella työskenteleviä oli vuoden lopussa 6 462 (6 696). Suomessa työskenteleviä oli vastaavasti 21 123 (22 326). Emoyhtiössä oli vuoden 2011 lopussa 336 (20 511) työntekijää. Emoyhtiön keskimääräinen henkilöstömäärä oli 350 (20 269). Emoyhtiön henkilöstömäärän merkittävä muutos johtui siitä, että 1.1.2011 valtaosa Itella Viestinvälityksen kotimaan liiketoiminnasta henkilöstöineen siirtyi uuteen tytäryhtiöön Itella Posti Oy:öön.

Konsernin henkilöstö 2011 2010 2009
Palkat ja palkkiot, milj.euroa 731,8 706,3 716,3
Henkilöstö 31.12. 27 585 29 022 29 568
Henkilöstö keskimäärin 28 493 28 916 30 217

Konsernin henkilöstökulut nousivat 25,5 miljoonaa euroa eli noin 3,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökuluihin sisältyi henkilöstön uudelleenjärjestelykuluja 27,0 (17,3) miljoonaa euroa.

Katsauskauden lopussa henkilöstön määrä oli Suomessa 1 203 pienempi kuin vuotta aiemmin. Henkilöstömäärää Suomessa pienensi säästöohjelmaan liittyneet henkilöstövähennykset, joita oli yhteensä 740 henkilötyövuotta. Näistä tuotannollis-taloudellisista syistä irtisanottiin 460 henkilötyövuotta, vapaaehtoisten eropakettien tai eläkejärjestelyin vähentyi 166 henkilötyövuotta ja yritysjärjestelyn kautta 69 henkilötyövuotta. Vuoden 2011 aikana Suomessa solmittiin myös 645 uutta vakituista työsuhdetta.

Tilikauden tulokseen ei vuonna 2011 eikä edellisenä vuonna kirjattu kuluvarausta henkilöstön voittopalkkiojärjestelmää varten.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Itella jätti tammikuussa Viestintävirastolle selvityksen, joka koski postien lakkauttamisia. Samalla kerrottiin tavoitteesta lisätä palvelupisteiden määrää 500:lla viiden vuoden aikana muun muassa SmartPOST-automaattien avulla.

Vuoden 2012 näkymät

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan pysyvän 2011 tasolla, mutta taloudellisen epävarmuuden voimakkaampi heijastuminen kulutuskysyntään sekä kiristynyt kilpailu voi heikentää kehitystä. Suomessa Viestinvälityksen liikevaihdon ennakoidaan laskevan hieman. Kehitykseen vaikuttaa kuluttajien sähköisen asioinnin lisääntyminen, mikä vähentää osoitteellisten lähetysten ja ennen kaikkea 1. luokan kirjeiden jakeluvolyymeja. Tämän lisäksi 2012 alusta lehtien tilauksille tulleen yhdeksän prosentin arvonlisäveron arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti liikevaihtoon ja tulokseen. Uuden postilain mahdollistama kilpailu voi myös vaikuttaa sekä liikevaihtoon että tulokseen.

Edellytykset liiketuloksen paranemiseen ovat olemassa. Tuottavuutta ja tehokkuutta kasvattavat toimenpiteet, mukaan lukien elokuussa aloitettu konsernin kolmen vuoden säästöohjelman odotetaan mahdollistavan paremman kannattavuuden. Pitkän tähtäimen kannattavuuden turvaamiseksi konserni jatkaa toimenpiteitä, joilla voi olla kertaluonteisia vaikutuksia konsernin liiketulokseen.

Investointien arvioidaan säilyvän 2011 tasolla. Ajoitusta ja määrää harkitaan edelleen tarkasti.

Liiketoiminnan nettorahavirran ennakoidaan pysyvän päättyneen vuoden tasolla.

Hallituksen voitonjakoesitys

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 636 898 299,92 euroa, josta tilikauden 2011 tappio 43 520 092,45 euroa.

Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta ehdotettuun voitonjaon määrään.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos siirretään kertyneiden voittovarojen vähennykseksi.


Helsingissä 16.2.2012

Itella Oyj
Hallitus