Print

Konsernin laaja tuloslaskelma

miljoonaa euroa Liite 2011 2010
       
Liikevaihto 1,3 1 900,1 1 841,6
Liiketoiminnan muut tuotot 4 25,5 14,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta   0,1 0,1
Materiaalit ja palvelut 5 549,2 504,9
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 7 910,7 877,9
Poistot 9 88,7 85,4
Arvonalentuminen 9 18,3 5,7*)
Liiketoiminnan muut kulut 10 364,7 349,8
Liikevoitto   -5,9 -32,4
       
Rahoitustuotot 11 25,1 24,4
Rahoituskulut 11 -35,7 -31,4
Voitto ennen veroja   -16,4 25,3
       
Tuloverot 12 -14,2 -16,0*)
Tilikauden tulos   -30,7 9,3
       
Tilikauden tuloksen jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille   -30,7 9,3
Määräysvallattomille omistajille   0,0 0,0
       
Konsernin laaja tuloslaskelma      
       
Tilikauden tulos   -30,7 9,3
       
Muut laajan tuloksen erät      
Myytävissä olevat rahoitusvarat   0,1 0,0
Muuntoerot   -3,4 20,0
Tilikauden laaja tulos   -34,0 29,3
       
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille   -34,0 29,3
Määräysvallattomille omistajille   0,0 0,0
       
*) Vuonna 2010 myytävissä oleva pitkäaikainen omaisuuserä on virheellisesti esitetty tuloslaskelmassa lopetettuna toimintona. Esittämistapavirhe on korjattu tilinpäätöksessä 2011 siirtämällä arvonalentuminen 5,7 miljoonaa euroa ja erästä kirjattu laskennallinen verosaaminen 1,5 miljoonaa euroa oikeille tuloslaskelmariveille.