Print

Konsernin rahavirtalaskelma

miljoonaa euroa Liite 2011 2010
Tilikauden tulos   -30,7 9,3
Oikaisut:      
Poistot 9 88,7 85,4
Arvonalentumiset 9 18,3 5,7
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 4 -2,6 -1,3
Käyttöomaisuuden myyntitappiot 10 2,6 0,9
Rahoitustuotot 11 -25,1 -24,4
Rahoituskulut 11 35,7 31,4
Tuloverot 12 14,2 16,0
Muut oikaisut   -8,2 -0,1
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta   92,9 122,9
       
Myynti- ja muiden saamisten muutos   -6,4 -19,0
Vaihto-omaisuuden muutos   0,0 0,6
Osto- ja muiden velkojen muutos   12,7 16,1
Varausten muutos   8,4 -5,3
Käyttöpääoman muutos   14,6 -7,6
       
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja   107,5 115,4
       
Maksetut korot   -17,0 -13,8
Saadut korot   6,9 6,0
Muut rahoituserät   0,1 -0,6
Maksetut verot   -11,7 -25,1
Rahoituserien ja verojen rahavirta   -21,8 -33,4
       
Liiketoiminnan nettorahavirta   85,7 81,9
       
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin   -52,6 -80,3
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot   6,5 4,2
Tytäryritysten hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 2 -23,7 -1,4
Muutos käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavissa rahoitusvaroissa   1,9 20,2
Muu investointien kassavirta   1,1 1,2
Investointien nettorahavirta   -66,8 -56,1
       
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 31 -21,4 -22,6
Pitkäaikaisten lainojen nostot 31 99,5 -
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 31 -25,0 -
Rahoitusleasingvelkojen maksut   -7,1 -8,3
Määräysvallattoman osuuden hankinta   - -2,7
Maksetut osingot   -4,4 -0,1
Rahoituksen nettorahavirta   41,6 -33,7
       
Rahavarojen muutos   60,4 -7,9
       
Rahavarat tilikauden alussa 26 75,6 82,3
Valuuttakurssien muutosten vaikutus   -4,1 1,2
Rahavarojen käyvän arvon muutos   0,0 0,0
Rahavarat tilikauden lopussa 26 132,0 75,6