Print

Konsernitase

miljoonaa euroa Liite 31.12.2011 31.12.2010
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 13 171,7 170,9
Muut aineettomat hyödykkeet 13 77,5 73,5
Sijoituskiinteistöt 14 3,8 4,1
Aineelliset hyödykkeet 15 664,1 684,6
Osuudet osakkuusyrityksissä 16 0,8 0,7
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 19 6,4 1,4
Pitkäaikaiset saamiset 20 12,1 9,7
Laskennalliset verosaamiset 21 12,0 14,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä   948,5 959,8
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 22 5,8 5,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 23 299,1 290,0
Tuloverosaamiset   7,3 5,2
Myytävissä olevat rahoitusvarat 24 1,5 2,2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 25 58,7 58,5
Rahavarat 26 132,0 75,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä   504,4 437,4
       
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 27 12,4 14,9
       
Varat yhteensä   1 465,3 1 412,1
       
Oma pääoma      
Osakepääoma 28 70,0 70,0
Käyttörahasto   142,7 142,7
Käyvän arvon rahasto   0,1 0,0
Muuntoerot   -4,2 -0,8
Kertyneet voittovarat   456,3 492,2
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   664,9 704,1
Määräysvallattomille omistajille kuuluva oma pääoma   0,0 0,0
Oma pääoma yhteensä   664,9 704,2
       
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 21 53,1 50,4
Pitkäaikaiset korolliset velat 31 304,9 214,2
Muut pitkäaikaiset velat 32 4,0 17,7
Pitkäaikaiset varaukset 30 20,3 15,7
Eläkevelvoitteet 29 7,5 6,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä   389,8 304,7
       
Lyhytaikaiset velat      
Lyhytaikaiset korolliset velat 31 30,5 49,4
Ostovelat ja muut velat 32 372,1 351,2
Tuloverovelat   3,0 0,3
Lyhytaikaiset varaukset 30 4,5 1,6
Lyhytaikaiset velat yhteensä   410,1 402,6
       
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 27 0,5 0,6
       
Velat yhteensä   800,4 707,9
       
Oma pääoma ja velat yhteensä   1 465,3 1 412,1