Print

Toimintaympäristön epävakaus jatkuu

Vuosi 2011 jää historiaan poikkeuksellisen kansainvälisen epävakauden aikana. Vaikka finanssimaailman turbulenssia on nähty aiemminkin, koettiin euroalueella nyt aivan uusia tapahtumia ja ilmiöitä.

Itellan talouteen ja liiketoimintaan kohdistui hyvin ristiriitaisia trendejä ja paineita. Liiketoiminnassa oli hyvää ja tervettä kasvua, mutta toisaalta esiintyi negatiivista kehitystä. Varauduimme tulevaan, entistä vaikeampaan kilpailuympäristöön. Liiketoiminnan tulos oli poikkeuksellisen heikko, mihin vaikuttivat olennaisesti kertaluonteiset erät kaikissa liiketoiminnoissamme. Näiden taustalla oli tehostamistarve, joka liittyy tulevien vuosien markkinakehitykseen. Lisäksi mukana on toimenpiteitä, joilla irrottaudutaan sellaisista toiminnoista, joita ei ole saatu vastaamaan odotuksia. Keskittymistä liiketoiminnan hyvään ytimeen tarvitaan jatkossakin kaikissa toiminnoissamme. Yhtiön vakavaraisuus säilyi edelleen vahvana.

Lehtien määrä laskussa, pakettien kasvussa

Merkittävin tulevaisuuteen vaikuttava kehitystrendi vuonna 2011 oli sähköisen viestinnän voimakas vaikutus lehtien jakeluvolyymeihin. Tämä kehitys ei sinänsä yllätä, mutta sekä sanoma- että aikakauslehtien yhtäaikainen volyymien lasku oli huomiota herättävän suuri. Vaikka toisaalta pakettiliikenteen volyymit kasvoivat erinomaisesti ja postitoiminnan kokonaisliikevaihto säilyi vakaana, toiminnan kannattavuus laski merkittävästi.

Väistämättömänä pidettävän kehityksen vuoksi käynnistettiin laajoja tehostustoimia, joihin liittyi myös suuria henkilöstövähennyksiä ja niiden seurauksena kertaluonteisia tulosta alentavia kulukirjauksia. Nähtävissä on, että verkkokauppaan sekä yritysten pientavarakuljetuksiin liittyvän liiketoiminnan osuus tulee kasvamaan jatkossa merkittävästi suhteessa kirjeiden välittämiseen.

Kesäkuun alussa voimaan tulleen uuden postilain vaikutuksia on edelleen vaikea arvioida, koska esimerkiksi yleispalvelun rahoitusratkaisut ovat vielä pohdittavina. Yritystoiminnan kannalta uhkakuvana on se, että asiakkaiden käyttäytyminen muuttuu nopeammin kuin mihin lainsäädäntö ja poliittinen harkinta voivat sopeutua. Odotettavissa on yhteiskunnallisen keskustelun kannalta vaikea vaihe, koska valtaosa asiakkaista käyttää yhä enemmän sähköisiä palveluja, mutta osalle kansalaisista myös perinteiset tavat toimia ovat edelleen välttämättömiä.

Logistiikan liikevaihto kasvoi Suomessa ja Venäjällä

Logistiikka-liiketoiminnassa jatkui volyymien palautuminen kohti edellistä finanssikriisiä edeltävää tasoa, ja liikevaihto vastaavasti kasvoi hyvin. Tämä oli nähtävissä erityisesti Suomessa ja Venäjällä. Tältä osin positiivinen kehitys jatkui vuoden loppuun asti. Rooli Suomen ja Pohjoismaiden sekä Venäjän logistiikkapalveluiden yhdistäjänä on Itellan strategiassa tärkeällä sijalla.

Logistiikka-liiketoiminnan suurimmat haasteet liittyvät Ruotsin ja Tanskan markkinoihin, joilla edellytetään edelleen mittavia toimenpiteitä. Ilman kertaluonteisia eriä toiminnan kannattavuus kohentui, mutta paljon jäi vielä tehtävää. Vuoden kuluessa saatiin useita merkittäviä suuria kauppoja, erityisesti Suomessa ja Venäjällä. Tämä on tärkeä signaali, joka kertoo, että palveluvalikoimamme ja strategiamme ovat oikeilla urilla.

Valmiina uuden sukupolven taloushallintopalveluihin

Itella Informaatiossa jatkui voimakas muutos kohti monipuolisia taloushallinnon kokonaisratkaisuja. Tärkeisiin liiketoiminnan kehittymiseen ja uudistumiseen liittyviin tapahtumiin kuului esimerkiksi taloushallinnon kassanhallinnan ratkaisuihin keskittyvän OpusCapita-yrityksen ostaminen. Kansainvälisessä verkostossa kasvoi Puolan osuus palveluiden tuottamisen tärkeänä keskuksena. Kun huomioidaan, että Itella Pankki sai kuluneena vuonna talletuspankin toimiluvan, meillä on nyt ainutlaatuinen kyky ja palveluvalikoima uuden sukupolven taloushallinnon palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen.

Itella Informaation kokonaistulos heikkeni merkittävästi johtuen liiketoiminnan uudelleenstrukturoinnista ja tähän liittyvistä kertakuluista sekä perinteisen liiketoiminnan volyymin nopeasta laskusta, joka vastasi markkinoilla tapahtuvaa muutosta. Lisäksi uuden liiketoiminnan nopealla kasvulla oli negatiivinen vaikutus Itella Informaation tulokseen vuonna 2011.

Vastuullista liiketoimintaa, hyvää johtamiskulttuuria

Vastuullisuus on strategiamme ytimessä. Itellan perustehtävä on tuottaa yhteiskunnan tarvitsemia palveluita huolehtimalla asiakkaittensa tärkeistä tieto- ja tuotevirroista. Meidän vastuullamme on hoitaa tämä tehtävä siten, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän ympäristövaikutuksia ja tukee myös henkilöstömme hyvinvointia ja hyvää henkilöstöjohtamista.

Ilmastonmuutos edellyttää meiltä nyt ja jatkossa panostuksia kuljetusten ja kiinteistöjen energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ja uusiutuvien energiamuotojen laajempaan käyttöönottoon. Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjämme 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Tehostustoimiin liittyen henkilötyövuosien määrä väheni Suomessa 740:llä. Vapaaehtoisten eropakettien, eläkejärjestelyjen sekä yritysjärjestelyn ansiosta irtisanottavien määrää saatiin pienennettyä 460 henkilöön.

Viime vuonna panostettiin vahvasti arvoihin sekä hyvän johtamiskulttuurin edistämiseen. Se näyttää tuottaneen tulosta, sillä vaikeasta vuodesta huolimatta henkilöstökysely osoitti parannusta. Hyvän esimiestyön ja johtamisen edistäminen jatkuu vahvana tänäkin vuonna. Itella on edelläkävijä hyvän johtamisen (leadershipin) mittaamisessa. Yhtiössä on otettu käyttöön johtoa koskeva henkilökohtainen leadership-indeksi, joka toimii myös palkitsemisen mittarina. Tällä onkin päästy jo siihen, että henkilöstöjohtamisesta on tullut osa liikkeenjohdon todellista huomiota ja päivittäistä agendaa.

Itella haluaa jatkossakin kasvaa kannattavasti, koska vain taloudellisesti terve yritys voi toteuttaa vastuutaan yhteiskunnan, henkilöstön ja ympäristön sekä kaikkien eri sidosryhmien – erityisesti asiakkaiden – tarpeet huomioiden.


Jukka Alho
konsernijohtaja